ЗА НАС

„Национален Екологичен Институт“ ООД (НЕИ) е дружество, специализирано в дейности, свързани с управлението и опазването на околната среда. Фирмата има за основен приоритет подпомагане на бизнеса, държавната администрация и научните среди, чрез осъществяване на консултантски услуги, чрез провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, извършване на независими регулаторни одити и технически експертизи, както и провеждане на обучения, с цел постигане стриктно спазване на високите стандарти и изисквания в областта на управлението и опазването на околната среда, както и допринасяне за повишаване квалификацията и професионалното развитие на служителите, ангажирани с това. Стремежът ни е да предоставяме обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента.

Постигането на нашите цели осъществяваме чрез:

  • Разработване и изпълнение на проекти за прилагане на екологосъобразни технологии за управление на околната среда и опазване на нейните компоненти;
  • Извършване на консултации по отношение на приложимата законодателна уредба в областта на екологията, управлението и опазването на околната среда, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръговата икономика и сродните им сфери.
  • Разпространение на информация, свързана с нормативните изисквания и тяхното практическо прилагане, по отношение на екологичните норми, управлението и опазване на околната среда, чрез организиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации и експерти, на конференции, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.

За реализация на целите ни, ние си сътрудничим с организации и експерти от бизнеса, местната и държавна администрация. С партньорите ни успяваме да вървим заедно в общото ни начинание за спазване на изискванията по екологичното законодателство. Съвместната ни работа е насочена към решения и дейности, свързани с разпространение и прилагане на екологичните норми и изисквания за опазване на околната среда.

Основните ни партньори и кратка информация за тяхната дейност можете да намерите по-долу.

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) – основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие. Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, консултантска и координационна дейност. АСУОС работи активно за предлагане на становища относно проблемите, свързани с опазване на околната среда на МОСВ, РИОСВ, общините, браншови организации и други, чрез поддържане на активен диалог с представители на местната и държавната власт при изготвяне на програми, стратегии, проекти на нормативни актове и други, касаещи управлението и опазването на околната среда.

Scola Fortis – онлайн платформа, обединяваща образователни дейности с насоченост управление на околната среда на няколко партньорски организации и експерти. В школата се извършват обучения по различни екологични теми – от управление на отпадъците и химични вещества до биологично разнообразие. Някои от обученията са подходящи за специалисти от практиката, други за всеки, който иска да получи повече информация по различни екологични теми, а трети – за деца.

Fortis Visio предлага консултантски услуги в сферата на управление на околната среда и природните ресурси. Услугите ни са насочени към провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, привеждане на дейността на организации в съответствие с екологичното законодателство, извършване на мониторинг, изготвяне на анализи и оценки за опазване на околната среда.

Eco Solutions – осъществява своята дейност в направленията: управление и опазване на околна среда, здраве и безопасност при работа, както и системи за управление, като предлага и провеждането на обучения по тези теми.