НЕИ

„Национален Екологичен Институт“ ООД (НЕИ) е дружество, специализирано в дейности, свързани с управлението и опазването на околната среда. Фирмата има за основен приоритет подпомагане на бизнеса, държавната администрация и научните среди, чрез осъществяване на консултантски услуги, провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, извършване на независими регулаторни одити и технически експертизи. Освен консултациите, организираме и обучения, за разясняване основни принципи и стандарти в областта на управление на околната среда, а също и стриктно спазване на нормите заложени в екологичното законодателство, както и допринасяне за повишаване квалификацията и професионалното развитие на служителите, ангажирани с това. Стремежът ни е да предоставяме обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента.

Постигането на нашите цели осъществяваме чрез:

  • Разработване и изпълнение на проекти за прилагане на екологосъобразни технологии за управление на околната среда и опазване на нейните компоненти;
  • Извършване на консултации по отношение на приложимата законодателна уредба в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръговата икономика и сродните им сфери.
  • Разпространение на информация, свързана с нормативните изисквания и тяхното практическо прилагане, по отношение на екологичните норми, управлението и опазване на околната среда, чрез организиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации и експерти, на конференции, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в посочените по-горе области.

За реализация на целите ни, ние си сътрудничим с организации и експерти от бизнеса, местната и държавна администрация. С партньорите ни успяваме да вървим заедно в общото ни начинание за спазване на изискванията по екологичното законодателство. Съвместната ни работа е насочена към решения и дейности, свързани с разпространение и прилагане на екологичните норми и изисквания за опазване на околната среда.