ЕКИП

Нашият екип е от високо квалифицирани специалисти и експерти, с богат опит в областта на опазването на околната среда.  Постоянно усъвършенстваме и актуализираме експертизата на екипа си в крак с всички промени и новости.

Веселин Панайотов

Управител на Национален Екологичен Институт ООД. Магистър по “Екология и опазване на природната среда”. Има над 20 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето, рециклираща и оползотворяваща индустрия и други. Участва в реализирането на редица инфраструктурни и екологични проекти. Повече от 15 години активно се занимава с оценяване съответствието на системи за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа с международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ръководител на органа за оценка на съответствието към ЕМ ЕС - СЕРТ България ООД. През последните 8 години участва и като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, системи за управление, здраве и безопасност и при работа. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

инж. Станислав Николов

Управляващ съдружник в екипа на НЕИ. Инженер-еколог със завършено висше образование по “Инженерна екология и опазване на околната среда”, магистър по “Екология и опазване на околната среда”, притежава европейска магистърска степен по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.

Мария Атанасова

Консултант по околна среда вече над 2 години в екипа на НЕИ. Завършила Екология и опазване на околната среда. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателството в областта. Професионалното й развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други.

Анета Димитрова

Специалист "Комуникации" в екипа на НЕИ. Магистър по стопанско управление, бакалавър по масови комуникации, с допълнителна специализация – връзки с обществеността. С опит над 6 години в сферата на корпоративните комуникации и рекламата на фирми и организации с основна дейност - разделно събиране и рециклиране на различни видове отпадъци. Опит при организирането на различни събития и информационни кампании свързани с популяризирането на опазването на околната среда, разделеното събиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, черни метали.

ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ

инж. Христомир Николов

Консултат по околна среда в екипа на НЕИ вече над 2 години. Завършил специалност по Инженерна екология и опазване на околната среда. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 6 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. В последните 6 години има над 50 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

Антон Пейчев

Има над 10 години опит като старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ. Професионалният му опит включва Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, експерт по управление на отпадъците по оценка на проекти за регионални системи по управление на отпадъците. Също така е член на екипа на Българското председателство на ЕС, както и Работната група „Околна среда“ на Съвета: Заместник-председател, „Международни аспекти на околната среда“, Базелска конвенция. Още – Експерт, “Вътрешни аспекти на околната среда“, работа по Заключения на Съвета “Изпълнение на плана за действие за кръгова икономика на ЕС“. Водещ експерт по подготовка на българската позиция по приемане и изменение на Европейското законодателство в областта на отпадъците и кръговата икономика, в т.ч. законодателен пакет „Кръгова икономика“, директиви относно отпадъци от опаковки, пластмаса и др.. Член на техническите комитети и експертни групи към Европейската комисия по редица директиви в областта на управлението на отпадъците.