ПАРТНЬОРИ

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация. Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност.

Основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

GREENZERO е немска консултантска фирма, фокусирана върху анализа, оптимизацията и компенсацията на екологичния отпечатък на продукти, услуги и организации. Основните използвани инструметни са:

  • Оценка на жизнен цикъл (Life Cycle Assessment, LCA) на продукти, услуги и организации;
  • Въглероден отпечатък (Carbon Footprint) на продукти и организации;
  • Екологични продуктови декларации (Environmental Product Declarations, EPD);
  • Комуникация на екологична информация и екоетикети.