ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Национален Екологичен Институт провежда обучения на лица от различни браншове и организации, имащи интерес и/или задължения по отношение екологичните аспекти и въздействие върху околната среда от специфични дейности, включително ангажиментите по отчитане на действията, свързани с управлението и опазването на околната среда в дружества извършващи производствени, строителни, транспортни и други дейности.

Специализирани сме в провеждане, както на вътрешнофирмени обучения, според специфичните нужди на клиента и конкретни теми, така и общи, свободнодостъпни за хора, имащи необходимост от сходни по естество знания, за дадена компонент на околната среда.

Провеждаме обученията си онлайн, като по този начин всеки може да се включи, независимо в коя точка на света се намира. По този начин се стремим да сме максимално близо до клиентите ни, без да е необходимо те отделят време за пътуване. По време на обученията, участниците да могат да задават въпроси и да получат разяснения на момента на въпросите, които ги касаят. Груповите ни обучения са предпоставка за обмяна на информация и опит между отделните участници по отношение на практическото приложение на нормативната уредба в ежедневната им работа.

Темите, по които провеждаме обучения са свързани с управлението и отчетността на отпадъците, изискванията към опасните химични вещества и смеси, управлението на водите, качество на въздуха, опазване на почвите и други.

ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ