ОБУЧЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ провежда обучения на лица от различни браншове и организации, имащи интерес и/или задължения по отношение екологичните аспекти и въздействието върху околната среда от специфични дейности, включително ангажиментите по отчитане на действията, свързани с управлението и опазването на околната среда в дружества от различни браншове, извършващи производствени, строителни, транспортни и други дейности.

Специализирани сме в извършване както на вътрешнофирмени обучения според специфичните нужди на клиента, по теми, които представляват конкретен интерес за дадено дружество, така и общи, в групи от няколко души, имащи необходимост от сходни по естество знания за даден компонент на околната среда.

Провеждаме обучения в цялата страна, като в зависимост от интереса по актуалните към дадения момент теми, организираме регулярно обучения в големите областни градове в страната. По този начин се стремим да сме максимално близо до клиентите ни, без да е необходимо да те отделят време за пътуване.

Обученията ни на място дават възможност за пряк контакт с експертите ни, така че участниците да могат да задават въпроси по време на обучението, както и да получат разяснения на момента на въпросите, които ги касаят. Груповите ни обучения са предпоставка за обмяна на информация и опит между отделните участници по отношение на практическото приложение на нормативната уредба в ежедневната им работа.

Онлайн обученията ни са насочени към хора, които нямат физическата възможност за присъствие в зала при провеждане на целодневно обучение, както и за хората, които желаят да не губят време в пътуване и да спестят финансови средства. Този тип дистанционни обучения дават възможност за индивидуално разпределяне на времето, което всеки обучаващ се желае да отдели в процеса на своето обучение, като при определени обучения това може да прави в продължение на дни от всяка точка, в която има достъп до интернет и необходимо за тази цел устройство.

Темите, по които провеждаме обучения са свързани с управлението и отчетността на отпадъците, изискванията към опасните химични вещества и смеси, управлението на водите, качество на въздуха, опазване на почвите и други.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ

Актуалните ни обучения можете да видите по-долу: