КОНСУЛТАЦИИ

"Зелени" модели за организация на труда

Създаването на „зелени“ работни места е един от способите за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Зелено работно място е всяка професионална дейност, която подпомага опазването на околната среда и борбата с климатичните промени чрез спестяване на енергия и суровини, насърчаване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на количеството отпадъци и замърсяването или чрез опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

НЕИ може да окаже съдействие и консултация при разработването и прилагането на „зелени“ модели“ на организация на труда, включително изготвянето на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места, както и провеждането на обучения, насочени към внедряването на „зелени“ модели на организация на труд.

Не се колебайте да зададете своите въпроси на info@nei.bg и/или на телефон +359 2 417 28 59.

Консултации за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Инвидиуални консултации за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

Услугата предлага възможност за получаване на персонални насоки за работа с НИСО, в рамките на уговореното време, според конкретните нужди на клиента.

Времето за консултация може да бъде използвано за въпроси, свръзани с водене на отчетност, подаване на годишни отчети, заявления, създаване на профили, регистрация и т.н.

Таксата за консултация се определя след уточняване на естеството на задачата и времето необходимо за извършването ѝ.

Начин на провеждане: чрез софтуер за отдалечен достъп до компютър в интернет (Teamviewer, Anydesk, Ultraviewer или друг).

Консултациите са подходящи за:

 • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
 • лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

Забележка: посочените в регистрационната форма от Вас дата и час за провеждане на консултация не са окончателни, като същите може да бъдат променени според заетостта на консултантите ни. След преглед на графика ни, ще се свържем с Вас, за да потвърдим или да определим и насрочим друга удобна дата и час.

Консултации по управление на химикали

Инвидиуални консултации по управление на химикалите.

Услугата предлага възможност за получаване на персонални насоки, в рамките на ограничено време, според конкретните нужди на клиента.

Таксата за консултация се определя след уточняване на естеството на задачата и времето необходимо за извършването ѝ.

Начин на провеждане: чрез софтуер за отдалечен достъп до компютър в интернет (Teamviewer, Anydesk, Ultraviewer или друг).

Времето за консултация може да бъде използвано за въпроси, като:

 • Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал с оглед изискванията на СЕВЕЗО (Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества);
 • Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 • Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
 • Информационни листове за безопасност, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2020/878;
 • Генериране на UFI кодове и указания за приложението им, поставяне върху етикети и в информационните листове за безопасност;
 • Нотификации за опасни вещества към Европейската агенция по химикали (ECHA) за списъка с класифицирането и етикетирането;
 • Нотификации за опасни смеси към Център по токсикология, във връзка с чл. 21 в от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите и чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането.

Забележка: посочените в регистрационната форма от Вас дата и час за провеждане на консултация не са окончателни, като същите може да бъдат променени според заетостта на консултантите ни. След преглед на графика ни, ще се свържем с Вас, за да потвърдим или да определим и насрочим друга удобна дата и час.

Консултации по управление на отпадъците

Консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управление на отпадъците.

Таксата за консултация се определя след уточняване на естеството на задачата и времето необходимо за извършването ѝ.

Начин на провеждане: чрез софтуер за отдалечен достъп до компютър в интернет (Teamviewer, Anydesk, Ultraviewer или друг).

Времето за консултация може да бъде използвано за въпроси, като:

 • Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управлеине на отпадъците (ЗУО);
 • Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение;
 • Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение;
 • Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ  за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности;
 • Заявление за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • Годишни отчети по отпадъци;
 • План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана;
 • Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци.

Забележка: посочените в регистрационната форма от Вас дата и час за провеждане на консултация не са окончателни, като същите може да бъдат променени според заетостта на консултантите ни. След преглед на графика ни, ще се свържем с Вас, за да потвърдим или да определим и насрочим друга удобна дата и час.

ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ

Национален Екологичен Институт предоставя консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управлението и опазването на околната среда.

Консултациите може да бъдат осъществени по телефон, електронна поща или личен контакт с клиента.

Услугите ни предоставят възможност за извършване на одити, анализи, оценки, предоставяне на становища по казуси, провеждане на работни срещи, изготвяне документация, изискуема по  нормативни актове, в. т.ч. планове, заявления, отчети, доклади и всякаква друга информация в областта на екологията и опазването на околната среда.

Анализи, доклади и оценки

 • Уведомление за инвестиционни предложения;
 • Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • Изготвяне на доклади за ОВОС на инвестиционни предложения;
 • Оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за използване на най-добрите налични техники (НДНТ);
 • Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС;
 • Уведомление за план/програма, както и придружаващата го информация;
 • Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 • Доклад за ЕО на планове и програми;
 • Уведомление за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
 • Доклад за оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 • Информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
 • Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг

 • План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум);
 • Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.

Въздух

 • Доклад за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • Заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
 • План за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
 • Информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
 • Информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
 • Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ).

Води

 • Заявление за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • Доклад за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите.

Шум

 • Организиране извършването на собствено измерване на нивата на шум за производствени обекти;
 • Изготвяне на доклад за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

 • Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР).
 • Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексното разрешително;
 • Докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители по Регламент (ЕО) № 166/2006 в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

 

 

За контакти: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.