КОНСУЛТАЦИИ

В партньорство с

LCA


Какво представлява LCA? 

Всеки продукт и всеки процес имат т.нар. жизнен цикъл: те преминават през определен процес от добиването на суровините до края на жизнения цикъл. LCA анализира въздействието върху околната среда по време на този жизнен цикъл.

Консултации за подобряване на екологичната устойчивост

В партньорство с GREENTABILITY Ltd. – ексклузивен представител на GREENZERO GmbH за България, разширяваме спектъра ни от услуги за подобряване екологичната устойчивост на Вашата организация.

Заедно предлагаме цялостен анализ на устойчивостта, обхващащ Вашите продукти, услуги и корпоративни дейности.

Нашият набор от решения интегрира методологии за оценка на жизнения цикъл (LCA) на продукти и услуги, въглероден отпечатък на продукти (PCF) и корпоративен въглероден отпечатък (CCF).

Съобразени са с изискванията на CSRD и съответните ESRS индикатори за екологична устойчивост, което гарантира съответствие и прозрачност при оповестяването на Вашата ESG информация.

Въвеждането на LCA и концепцията за жизнения цикъл във Вашата организация улеснява съответствието с предложената Директива за екологичните твърдения (Green Claims Directive), ако сте избрали да комуникирате своя отпечатък към B2B или B2C.

Изготвянето на LCA на продуктово ниво ви дава възможност за незабавно разработване и публикуване на Екологични Продуктови Декларации (EPD) за по-нататъшна комуникация в рамките на B2B.

Въвеждането на LCA и концепцията за жизнения цикъл във Вашата организация ще спомогне покриването на изискванията на новия Механизъм за въглеродна корекция по границите (CBAM), ако попадате под него.

Стандартите, по които работим са:

 • ISO 14040 / ISO 14044
 • ISO 14067
 • ISO 14064
 • GHG Protocol (Scope 1+2, Scope 3)
 • EN 15804
 • CSRD ESRS

Консултации за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Инвидиуални консултации за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

Услугата предлага възможност за получаване на персонални насоки за работа с НИСО, в рамките на уговореното време, според конкретните нужди на клиента.

Водене на отчетност, подаване на годишни отчети, заявления, създаване на профили, регистрация и т.н. 

Поемаме воденето на месечна отчетност, изготвяне и подаване на годишни отчети, изготвяне и подаване на заявления, работни листи  и други.

* Попълнете регистрационната форма и нашите експерти ще се свържат с вас, за да уточните детайлите. 

* Попълнете регистрационната форма и нашите експерти ще се свържат с вас, за да уточните детайлите. 

Консултации по управление на химикали

Индивидуални консултации по управление на химикалите и изготвяне на:

 • Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал с оглед изискванията на СЕВЕЗО (Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества);
 • Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 • и много други.

Консултации по управление на отпадъците

Консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управление на отпадъците.

Изготвяне на:

 • Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управлеине на отпадъците (ЗУО);
 • Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение, изменение, допълнение 
 • Заявление за извършване на регистрация, издаване и актуализиране на регистрационен документ  за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Заявление за изменение, допълнение и прекратяване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • Годишни отчети по отпадъци;
 • План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана;
 • Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци;
 • ОВОС и много други.
отпадъци

* Попълнете регистрационната форма и нашите експерти ще се свържат с вас, за да уточните детайлите.

 

* Попълнете регистрационната форма и нашите експерти ще се свържат с вас, за да уточните детайлите. 

"Зелени" модели за организация на труда

 

Създаването на „зелени“ работни места е един от способите за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Зелено работно място е всяка професионална дейност, която подпомага опазването на околната среда и борбата с климатичните промени чрез спестяване на енергия и суровини, насърчаване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на количеството отпадъци и замърсяването или чрез опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

НЕИ може да окаже съдействие и консултация при разработването и прилагането на „зелени“ модели“ на организация на труда, включително изготвянето на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места, както и провеждането на обучения, насочени към внедряването на „зелени“ модели на организация на труд.

ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ

 

НЕИ предоставя консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управлението и опазването на околната среда.

Както и изготвяне на

Анализи, доклади и оценки

 • Уведомление за инвестиционни предложения;
 • Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • Изготвяне на доклади за ОВОС на инвестиционни предложения;
 • Оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за използване на най-добрите налични техники (НДНТ);
 • Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС;
 • Уведомление за план/програма, както и придружаващата го информация;
 • Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 • Доклад за ЕО на планове и програми;
 • Уведомление за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
 • Доклад за оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 • Информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
 • Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг

 • План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум);
 • Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.

Въздух

 • Доклад за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • Заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
 • План за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
 • Информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
 • Информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
 • Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ).

Води

 • Заявление за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • Доклад за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите.

Шум

 • Организиране извършването на собствено измерване на нивата на шум за производствени обекти;
 • Изготвяне на доклад за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

 • Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР).
 • Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексното разрешително;
 • Докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители по Регламент (ЕО) № 166/2006 в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).
 • и много други. 

* Попълнете регистрационната форма и нашите експерти ще се свържат с вас, за да уточните детайлите.

 

* Забележка: посочените в регистрационната форма от Вас дата и час за провеждане на консултация не са окончателни, като същите може да бъдат променени според заетостта на консултантите ни. След преглед на графика ни, ще се свържем с Вас, за да потвърдим или да определим и насрочим друга удобна дата и час.

Таксата за консултация и изготвяне на документация се определя след уточняване на естеството на задачата и времето необходимо за извършването ѝ.

Начин на провеждане: по телефон, електронна поща, личен контакт с клиента или чрез софтуер за отдалечен достъп до компютър в интернет (Teamviewer, Anydesk, Ultraviewer или друг).

За контакти: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.