КОНСУЛТАЦИИ

Национален Екологичен Институт предоставя консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управлението и опазването на околната среда.

Консултациите може да бъдат осъществени по телефон, електронна поща или личен контакт с клиента.

Услугите ни предоставят възможност за извършване на одити, анализи, оценки, предоставяне на становища по казуси, провеждане на работни срещи, изготвяне документация, изискуема по  нормативни актове, в. т.ч. планове, заявления, отчети, доклади и всякаква друга информация в областта на екологията и опазването на околната среда.

Анализи, доклади и оценки

 • Уведомление за инвестиционни предложения;
 • Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • Изготвяне на доклади за ОВОС на инвестиционни предложения;
 • Оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за използване на най-добрите налични техники (НДНТ);
 • Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС;
 • Уведомление за план/програма, както и придружаващата го информация;
 • Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 • Доклад за ЕО на планове и програми;
 • Уведомление за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
 • Доклад за оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 • Информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
 • Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг

 • План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум);
 • Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.

Отпадъци

 • Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управлеине на отпадъците (ЗУО);
 • Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение;
 • Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение;
 • Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ  за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности;
 • Заявление за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • Годишни отчети по отпадъци;
 • План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана;
 • Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци.

Химични вещества и смеси

 • Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал с оглед изискванията на СЕВЕЗО (Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества);
 • Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 • Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
 • Информационни листове за безопасност, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2020/878;
 • Генериране на UFI кодове и указания за приложението им, поставяне върху етикети и в информационните листове за безопасност;
 • Нотификации за опасни вещества към Европейската агенция по химикали (ECHA) за списъка с класифицирането и етикетирането;
 • Нотификации за опасни смеси към Център по токсикология, във връзка с чл. 21 в от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите и чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането.

Въздух

 • Доклад за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • Заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
 • План за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
 • Информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
 • Информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
 • Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ).

Води

 • Заявление за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • Доклад за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите.

Шум

 • Организиране извършването на собствено измерване на нивата на шум за производствени обекти;
 • Изготвяне на доклад за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

 • Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР).
 • Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексното разрешително;
 • Докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители по Регламент (ЕО) № 166/2006 в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).