ЕКИП

Нашият екип е от високо квалифицирани специалисти и експерти, с богат опит в областта на опазването на околната среда.  Постоянно усъвършенстваме и актуализираме експертизата на екипа си в крак с всички промени и новости.

Веселин Панайотов

Управител на Национален Екологичен Институт ООД. Магистър по “Екология и опазване на природната среда”. Има над 20 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето, рециклираща и оползотворяваща индустрия и други. Участва в реализирането на редица инфраструктурни и екологични проекти. Повече от 15 години активно се занимава с оценяване съответствието на системи за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа с международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ръководител на органа за оценка на съответствието към ЕМ ЕС - СЕРТ България ООД. През последните 8 години участва и като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, системи за управление, здраве и безопасност и при работа. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

инж. Станислав Николов

Консултант по околна среда в екипа на НЕИ. Инженер-еколог, със завършено висше образование по “Инженерна екология и опазване на околната среда”, магистър по “Екология и опазване на околната среда”, притежава европейска магистърска степен по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Има повече от 13 години професионален стаж в областта на опазването на околната среда. С дългогодишен опит като еколог във фирми, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, производствени предприятия, строителни фирми и др. В последните 11 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягаща ги нормативната база по опазване на околна среда. Заема множество позиции като ръководител, координатор или експерт в изпълнение на проекти в областта на опазване на околната среда. Участник в експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Технически експерт и одитор на системи за управление на околната среда по стандарт ISO EN ISO 14001:2015. Председател на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 10 години има многобройни участия като лектор в обучения по отношение нормативните изисквания в областта на управлението и опазване на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците; съхраняване, етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси; качество на въздуха; управление на водите; оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка; и други.

Мария Атанасова

Консултант по околна среда в НЕИ. Тя е бакалавър и магистър в направление "Екология и опазване на околната среда" с над 15 години професионален стаж в областта. Подходът ѝ в консултирането е базиран на експертиза, практически опит и ангажимент към високи стандарти за устойчивост. През последните 2 години е активен лектор в областта на управлението на отпадъците, и прилагането на екологичното законодателството. Професионално ѝ развитие включва работа като консултант и еколог в различни дружества, специализирани в рециклиране на отпадъци, организации за оползотворяване на отпадъци и други. С подробно познание на индустриалните процеси и специфичните екологични предизвикателства на тези сектори, предоставя персонализирани и реализуеми решения за тяхната устойчива трансформация.

Анета Димитрова

Специалист "Комуникации" в екипа на НЕИ. Магистър по стопанско управление, бакалавър по масови комуникации, с допълнителна специализация – връзки с обществеността. С опит над 6 години в сферата на корпоративните комуникации и рекламата на фирми и организации с основна дейност - разделно събиране и рециклиране на различни видове отпадъци. Опит при организирането на различни събития и информационни кампании свързани с популяризирането на опазването на околната среда, разделеното събиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУМПС и други.

Стела Златева

Търговски мениджър в НЕИ. Тя е магистър – инженер по "Химични технологии" (специализация нефт и газ), магистър по "Екология и опазване на околната среда", бакалавър по "Биология и химия", вътрешен одитор на системи за управление БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018, БДС EN ISO 19011:2018 и др. С над 15 години стаж, развива своя професионален опит в секторите свързани с дейностите по оползотворяване на отпадъци, водоснабдяване и канализации, пречиствателни станции за отпадъчни води, газоснабдяване и др. Консултиране на фирми във връзка с управление на отпадъците и тяхното оползотворяване, документалната им отчетност, етикетириране и опаковане на продуктите, изработване на доклади и програми, участие в колективи по ОВОС и др.

инж. Христомир Николов

Консултант по околна среда с опит над 10 години. Завършил специалност по Инженерна екология и опазване на околната среда. В последните 7 години активно консултира фирми от различни сфери във връзка с екологичното законодателство и нормативни изисквания, които ги засягат. Има стаж като еколог в дружества, занимаващи се с рециклиране на отпадъци. В последните 6 години има над 100 участия като лектор на обучения в областта на околната среда и управлението на отпадъци.

Дима Генова

Консултант по околна среда в НЕИ. Завършила магистърската програма "Глобален мениджмънт на околната среда" към лабораторията за екологично образование на Университета в Киото, с която съчетава интересът си към екологичните каузи и преподаването. Има тригодишен опит в участието и организирането на екологични събития и конференции, както и в разработването и изпълнението на международни образователни програми в областта на околната среда. Притежава теоретичен опит в сферата на международния екологичен мениджмънт, ангажираност към устойчивото развитие и желание да приложи знанията си в динамичния европейски контекст на ESG и корпоративна устойчивост.

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

Антон Пейчев

Има над 10 години опит като старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ. Професионалният му опит включва Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, експерт по управление на отпадъците по оценка на проекти за регионални системи по управление на отпадъците. Също така е член на екипа на Българското председателство на ЕС, както и Работната група „Околна среда“ на Съвета: Заместник-председател, „Международни аспекти на околната среда“, Базелска конвенция. Още – Експерт, “Вътрешни аспекти на околната среда“, работа по Заключения на Съвета “Изпълнение на плана за действие за кръгова икономика на ЕС“. Водещ експерт по подготовка на българската позиция по приемане и изменение на Европейското законодателство в областта на отпадъците и кръговата икономика, в т.ч. законодателен пакет „Кръгова икономика“, директиви относно отпадъци от опаковки, пластмаса и др.. Член на техническите комитети и експертни групи към Европейската комисия по редица директиви в областта на управлението на отпадъците.