Трансграничен превоз на отпадъци

Национален Екологичен Институт и Школа Фортис, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Специално внимавание по време на обучението ще бъде обърнато на новите изисквания по отношение, въведени от 31.03.2020 г. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн., ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., съгласно които:

 • лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12;
 • в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по предходната точка заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците, по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • – Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;
 • – Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2104 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР;
 • – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
 • – Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
 • – Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 • – Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Дата и място на провеждане: 19.06.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения „Проджект Лаб“ (Project Lab), в непосредствена близост до „Лъвов мост“.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

 • – лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за и от България, в т. ч. внос и износ, когато превозите се извършват в съответствие с процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;
 • – лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, получатели на отпадъци и съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за България, в т. ч. внос, когато не се изисква нотификация и превозите се извършват в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент № 1013/2006 (Анекс VII);
 • – лица, извършващи дейности по транспортиране на отпадъци за и от България.

Лектори:

 • – Лина ПатърчановаEксперт по управление и трансграничен превоз на отпадъци, с над 10 години професионален опит по трансграничен превоз на отпадъци, като експерт в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Програма за обучението: „ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ“

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, лек обяд, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.