Author: Admin.NEI

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ
Project

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ

РЕГИСТРАЦИЯ АКТУАЛИЗИРАНО!!! УДЪЛЖЕН  е срокът за подаване на отчетите до 30 април 2024 г.  и са разработени нови функционалности в системата. По време на обучението ще научите всички новости.  От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. НЕИ организира провеждане на обучение за разясняване воденето на...

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)
Project

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III). Виж – Програма за обучението Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях...

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ
Project

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните...

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци
Project

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на новите актуални изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Обучението е във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 1013/2006, считано от 20.05.2024 г. и има за цел да разясни изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1157 от 11.04.2024 г., относно превозите на отпадъци...

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Project

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията. Виж...