Project Category: Въздух

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)
Project

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

РЕГИСТРАЦИЯ  Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“. Виж – Програма на обучението      Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми
Project

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми

РЕГИСТРАЦИЯ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми. Виж – програмата за обучението Участниците в обучението ще...

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ
Project

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ

РЕГИСТРАЦИЯ АКТУАЛИЗИРАНО!!! УДЪЛЖЕН  е срокът за подаване на отчетите до 30 април 2024 г.  и са разработени нови функционалности в системата. По време на обучението ще научите всички новости.  От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. НЕИ организира провеждане на обучение за разясняване воденето на...

Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)
Project

Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)“. НОВО!!! Ще бъдат дадени разяснения на влезлите в сила, от 02.04.2024 г., промени в Закона за ограничаване изменението на климата. До 30 април 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода...