Project Category: Отпадъци

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г.
Project

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г.

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г. РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси“. Обучението разяснява нормативните изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси. Тематиката е ориентирана към изискванията на законодателството по управление на...

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)
Project

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

РЕГИСТРАЦИЯ  Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“. Виж – Програма на обучението      Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми
Project

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми

РЕГИСТРАЦИЯ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми. Виж – програмата за обучението Участниците в обучението ще...

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ
Project

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните...

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци – 27.06.2024 г. / ПРИСЪСТВЕНО /
Project

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци – 27.06.2024 г. / ПРИСЪСТВЕНО /

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“.  По време на обучението ще се разяснят актуалните изисквания свързани с дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на производствени, опасни и строителни отпадъци, както и за воденето на отчетността им. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци
Project

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на новите актуални изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Обучението е във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 1013/2006, считано от 20.05.2024 г. и има за цел да разясни изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1157 от 11.04.2024 г., относно превозите на отпадъци...