Архив: <span>Projects</span>

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.
Project

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с новата Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ). Съгласно чл. 39а ал.1 и 2 от...

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ) – 20.03.2024 г.
Project

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ) – 20.03.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ  Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“. Виж – Програма на обучението      Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци – 05.04.2024 г.
Project

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци – 05.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“.  По време на обучението ще се разяснят актуалните изисквания свързани с дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на производствени, опасни и строителни отпадъци, както и за воденето на отчетността им. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси – 10.04.2024 г.
Project

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси – 10.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждането на онлайн обучение на тема „Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси“. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с основните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да се...

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми –16.04.2024 г.
Project

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми –16.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми. Виж – програмата за обучението Участниците в обучението ще...

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 24.04.2024 г.
Project

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 24.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията. Виж...