Архив: Projects

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г.
Project

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г.

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси – 16.07.2024 г. РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси“. Обучението разяснява нормативните изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси. Тематиката е ориентирана към изискванията на законодателството по управление на...

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)
Project

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

РЕГИСТРАЦИЯ  Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“. Виж – Програма на обучението      Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси
Project

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждането на онлайн обучение на тема „Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси“. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с основните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да се...

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми
Project

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми

РЕГИСТРАЦИЯ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми. Виж – програмата за обучението Участниците в обучението ще...

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ
Project

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ

РЕГИСТРАЦИЯ АКТУАЛИЗИРАНО!!! УДЪЛЖЕН  е срокът за подаване на отчетите до 30 април 2024 г.  и са разработени нови функционалности в системата. По време на обучението ще научите всички новости.  От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. НЕИ организира провеждане на обучение за разясняване воденето на...

Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)
Project

Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)“. НОВО!!! Ще бъдат дадени разяснения на влезлите в сила, от 02.04.2024 г., промени в Закона за ограничаване изменението на климата. До 30 април 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода...

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)
Project

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III). Виж – Програма за обучението Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях...