Възможности при заплащане на таксата за битови отпадъци от юридически лица на територията на Столична община

Възможности при заплащане на таксата за битови отпадъци от юридически лица на територията на Столична община

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на начините за определянето на таксата за битови отпадъци от юридическите лица на територията на Столична община.

За определяне на такса за битови отпадъци предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година съответните документи.

Дата на провеждане: Очаквайте.

Времетраене: от 10:00 до 12:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с определяне на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията:

  • според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
  • чрез пряко договаряне;
  • пропорционално в промили.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

– Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община;

– Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Обучението е подходящо за всички юридически лица на територията на Столична община.

Лектор:

  • инж. Петър Трайков – магистър по „Инженерна гео-екология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, както и магистър по „Стопанско управление“ в ТУ-София. Преминал е през значителен брой допълнителни квалификационни курсове и обучения в следните направления: прилагане правилата на международната организация на инженерите консултанти – FIDIC при реализацията на инфраструктурни проекти на местно ниво; сформиране на екипи и работа с тях; обучителни техники и умения; пречистване на замърсени почви и др.  Притежава солиден ръководен опит в продължение на 14 години, като директор на дирекции: „Екология и чистота“; „Околна среда“; „Управление на отпадъците“ в Столична община. Опитът му обхваща разработване и прилагане на местна нормативна уредба в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците в т.ч. изготвяне и защита на план-сметка за дейностите с отпадъци по реда на Наредбата за местните такси и цени на услуги предоставяни от Столична община, Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, стратегии и програми за опазване на околната среда и управление на отпадъците, формулиране и адаптиране на европейските и национални политики по опазване на околната среда и управление на отпадъците за транспонирането и прилагането им на местно ниво. Притежава богат и разнообразен опит при въвеждането на системи за разделно събиране на специфични потоци отпадъци и тяхното последващо третиране. Участва директно в изпълнението на инфраструктурни проекти по управление на отпадъците в качеството си на ръководител и зам.-ръководител, като: Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община състоящ се от Завод за механично-биологично третиране, Инсталация за компостиране на хранителни и растителни отпадъци с производство на електричество и компост, Депо за неопасни отпадъци и като трета фаза Инсталация за оползотворяване на РДФ в Топлофикация-София с производство на електрическа и топлинна енергия. Също така и в проекти за Надграждане на клетка 1 на депо Суходол за депониране на отпадъци и извършване на техническа и биологична рекултивация, Рекултивация на депо Долни Богров и др. От средата на 2020 г. е консултант на свободна практика, като за периода е консултирал управление на отпадъците по новата Оперативна програма „Околна среда 2021-2027“, Приоритетна ос 2 – отпадъци, има извършени значителен брой прединвестиционни проучвания и предоставени консултантски услуги.

Програма за обучението: „Възможности при заплащане на таксата за битови отпадъци от юридически лица на територията на Столична община“

Таксата за участие е 150 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и образци, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.