Ред за представяне на информация за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Ред за представяне на информация за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с реда за представяне на информация във връзка с изчисляването на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на води.

Виж – програма за обучението

Участниците в обучението ще бъдат запознати с реда и начина за изчисляване на таксата за водовземане, за ползване на воден обект, както и за замърсяване, заустване на води. По време на обучението ще се представят примери от практиката. Участниците ще имат възможност да задават въпроси по време на дискусионната част. 

Нормативна уредба

  • Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване;
  • Закон за водите;

Заинтересовани страни 

  • Специалисти по управление на околната среда и еколози в различни организации;
  • Общинска администрация и експерти по екология и управление на водите;
  • Длъжностни лица по опазване на околната среда;

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.


Лектори:

Ралица Кукова – Директор на дирекция „Контрол“ на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград

Лиляна Барганова
– Експерт по управление на води

 

 

                                                   За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите – АБОНИРАНЕ.