Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 12.03.2023 г.

Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 12.03.2023 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания за водене на отчетност по отпадъци и предоставянето на годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) с акцент върху новите промени в системата. 

Дати за онлайн обучение: 12.03.2024 г. чрез ZOOM

Дата за присъствено обучение: 29.02.2024 г. зала „Европа“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №58, ет.2/3

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци съгласно действащата нормативна уредба, чрез НИСО.

                                        Виж – Програмата на обучението

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси. 

Нормативна рамка 

Заинтересовани лица

  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура. За присъственото обучение в цената влиза кафе, чай, вода, дребни сладки и обяд.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

                                           За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.