Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания за водене на отчетност по отпадъци и предоставянето на годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) с акцент върху новите промени в системата. 

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци съгласно действащата нормативна уредба, чрез НИСО.

 

                                        Виж – Програмата на обучението
 

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси. 

Нормативна рамка 

Заинтересовани лица

  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура. За присъственото обучение в цената влиза кафе, чай, вода, дребни сладки и обяд.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

                                           За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.