Етикетиране на дезинфектанти, детергенти и аерозоли

Етикетиране на дезинфектанти, детергенти и аерозоли

Национален Екологичен Институт организира провеждането на обучение на тема Етикетиране на дезинфектанти, детергенти и аерозоли“

Дата на провеждане: Очаквайте.

Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните изисквания, с актуалните законодателни актове и произтичащите от тях задължения, свързани със законосъобразното етикетиране и опаковане на посочени по-горе категории продукти, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на нормативните актове, свързани с класифициране, етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси, в т.ч. дезинфектанти, детергенти и аерозоли.

По време на обучението ще бъдат засегнати нормативните актове, отнасящи се до предстоящите промени и настъпилите наскоро такива, като:

  • Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕП и на Съвета от 16.12.2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
  • – Регламент (ЕО) № 648/2004 ЕПи на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите;
  • Регламент (ЕС) 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти;
  • Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях.
​Ще бъдат дадени основни насоки по пригалане на Приложение VІІІ на Регламент CLP, относно хармонизиран формат за предоставяне на информаци, европейска система за категоризация на продуктите (EuPCS), уникален идентификатор на формулите (UFI), генератор на UFI кодове.
 
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението.
 
Подходящо е за: всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси в посочените категории.

Лектори:

  • – инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 9 години има над 200 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. опасни химични вещества и смеси, управление на отпадъцитге, както и други актуални теми.
  • – Веселин Панайотов – магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 18 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда. През последните 8 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Програма за обучението: Етикетиране на дезинфектанти, детергенти и аерозоли“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.