Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)

Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)

 

Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)“.

НОВО!!! Ще бъдат дадени разяснения на влезлите в сила, от 02.04.2024 г., промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

До 30 април 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода 1 януари 2024 до 31 март 2024 г.

Всички дружества, които внасят стоки от трети държави на митническата територия на Европейския съюз, попадащи в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956, участват в МКВЕГ/(The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)). Вносът от държави, които участват в СТЕ на ЕС или са свързани с нея, е изключен от прилагането на МКВЕГ.

Виж – Програма на обучението

МКВЕГ се прилага за някои преки емисии на парникови газове от продукти, определени в Комбинираната номенклатура (КН) за секторите на електроенергията, цимента, желязото и стоманата, торовете, водорода и алуминия и изброени в приложение I към Регламента за МКВЕГ (вж. таблица 1 и приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956). Той включва емисиите на CO2 и N2O от производството на някои химикали и емисиите на PFC от производството на алуминий. Някои допълнително обработени продукти (напр. винтове) също попадат в обхвата на МКВЕГ). Косвените емисии от електроенергия са обхванати от МКВЕГ за продуктовите групи електроенергия, цимент и торове (вж. приложение II към Регламент (ЕС) 2023/956).

Някои от стоките, които попадат в обхвата на CBAM:

 • Алуминиеви конструкции и артикули;
 • Електрическа енергия;
 • Цимент и циментови продукти;
 • Каолин и каолинови глини;
 • Торове;
 • Стоки от желязо и стомана;
 • Водород.

По време на дискусионният панел участниците ще имат възможност да задават въпроси, които са възникнали по време на обучението или от практиката. 

Нормативна база:

Заинтересовани страни:

 • Управители и собственици на фирми и организации;
 • Ръководители и специалисти в отдел: Транспорт, Логистика, Доставки, Внос;
 • Ръководители на производствени отдели;
 • Юристи, прокуристи и одитори;
 • Лица от финансовите, митнически, данъчни, логистични, счетоводни и екологични отдели;
 • Специалисти по околна среда в предприятията.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

Милен Райков – Съдружник, Данъци и право в „Ърнст и Янг България“.

Съпредседател на Данъчен и финансов комитет на Американска търговска камара в България. Член на данъчните и правни комитети на Конфедерацията на работодателите и индустрията. Милен има над 17 години професионален опит във всички области на данъчното облагане; ключовият му опит е в областта на правото на ЕС, косвените данъци, данъчната политика и консултирането по юридически спорове и насърчаване на инвестициите. Той има богат опит с някои от най-големите компании във финансовия, фармацевтичния и автомобилния сектор. Милен ръководи редица проекти за Европейската комисия и публични институции в региона. Милен Райков има активно участие в трансгранични проекти, свързани с косвените данъци в ЕС.

Михаил Калъпчиев – Мениджър, Косвени данъци в „Ърнст и Янг България“.

Михаил ръководи проекти в сферата косвеното данъчно облагане. Опитът му включва работа с местни и чуждестранни компании от различни стопански сектори като тежка промишленост, енергетика, инфраструктура, горива, логистика. Има над 15-годишна работна практика свързана с анализи, диагностични и данъчни прегледи, както и съдействие при данъчни и митнически ревизии.

Илина Балева – Старши консултант, Косвени данъци в „Ърнст и Янг България“.

Опитът й включва работа с местни и чуждестранни компании от различни стопански сектори като тежка промишленост, енергетика, инфраструктура, горива, логистика. Основният интерес на Илина е насочен към предоставяне на съдействие на корпоративни клиенти на база приложимото местно и европейско законодателство в сферата на ДДС, акцизи, мита, продуктови такси, въглеродни данъци и други косвени данъци. Има опит с различни контролни производства с обхват косвени данъци, както и във връзка с приложението на различни процедури в сферата на косвените данъци (ДДС, акцизи и мита).

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.