Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба и задължения на операторите – 18.06.2021 г.

Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба и задължения на операторите – 18.06.2021 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждането на обучение на тема „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба и задължения на операторите“

Дата на провеждане: 18.06.2021 г.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • Закон за опазване на околната среда:
 • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
 • Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
 • Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване такива.

Лектори:

 • Петя Петрова  експерт по комплексни разрешителни, с 12 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
 • Радостина Димитрова  експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.

Като експерти в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС имат дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като са участвали в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

По време на работата си по комплексни разрешителни изпълняват задължения, свързани с:

 • Издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни;
 • Провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС;
 • Докладване, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ на национално ниво;
 • Администриране и поддържане на Информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
 • Комуникация на европейско и национално ниво във връзка с проверка и корекции на докладваните по ЕРИПЗ данни, изготвяне на коригирани доклади и справки;
 • Предоставяне на данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни в публичния регистър по комплексни разрешителни;
 • Участие в разработване на промени в законодателството по комплексни разрешителни;
 • Обучение на експерти от администрацията по комплексни разрешителни и ЕРИПЗ.

– Петя Петрова е с висше образование по „Екология и опазване на околната среда“.

В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС.

За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

– Радостина Димитрова е бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“.

В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2012 г. до 2017 г.

Участва в състава на оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по процедури за подбор на проекти: „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и др. към Министерство на икономиката.

Програма за обучението: Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба и задължения на операторите

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.