Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда – актуални нормативни изисквания и практически насоки по прилагането им – 09.06.2022 г.

Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда – актуални нормативни изисквания и практически насоки по прилагането им – 09.06.2022 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждането на обучение на тема „Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда – актуални нормативни изисквания и практически насоки по прилагането им“.

Дата на провеждане: 09.06.2022 г.

Времетраене: от 10:00 до 14:30 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за опазване на околната среда:
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
  • Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване такива.

Лектори:

  • Петя Петрова  експерт по комплексни разрешителни, с 13 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
  • Радостина Димитрова  експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.

Като експерти в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС имат дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като са участвали в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

– Петя Петрова е с висше образование по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

– Радостина Димитрова е бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни в период от над 5 години.

Програма за обучението: Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда – актуални нормативни изисквания и практически насоки по прилагането им

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.