Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

 Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“.

Виж – Програма на обучението 


Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, НДНТ, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на задължението за операторите да изготвят и предоставят на контролиращия орган РИОСВ, на чиято територия осъществяват дейността си, годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, в срок до 31.03.2024 г. Също така ще бъдат дадени и конкретни насоки за изпълнение задължението относно докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра, публикуван на интернет страницата на ИАОС. Операторите със задължение за докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 трябва да въведат данни в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) до 31.03.2024 г.

Нормативна рамка 

Заинтересовани лица 

  • Оператори и собственици, които изграждат и/или експлоатират, нови и/или действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение 4 на ЗООС. 
  • Оператори, които извършват съществена промяна на режима на работа на действащи инсталации и съоръжения;

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

Петя Петрова
– експерт по комплексни разрешителни. Тя е с висше образование по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

Радостина Димитрова
– експерт по комплексни разрешителни. Тя е бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни в период от над 5 години.

Като експерти в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС имат дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като са участвали в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.