Отпадъци от лечебните и здравните заведения – изисквания при управлението и отчетността

Отпадъци от лечебните и здравните заведения – изисквания при управлението и отчетността

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по образуване, събиране, съхраняване и третиране на болнични и медицински отпадъци, както и към воденето на отчетност за тези дейности. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Също така ще бъдат засегнати и задълженията, свързани с управлението на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Дата на провеждане: Очаквайте. 

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност, подаване на годишни отчети съгласно законовата уредба, както и изискванията при управлението на отпадъци от лечебните и здравни заведения.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
 • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. 01.10.2021 г.);
 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.);
 • Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението. Подходящо е за:

 • Управителите и главните медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето);
 • Лицата, пряко ангажирани в процесите на събиране, съхраняване, транспортиране, третиране и отчитане на отпадъците от лечебните и здравните заведения;
 • Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците;
 • Длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Лектори:

 • Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
 • инж. Станислав Николов е магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.
 • инж. Христомир Николов е завършил специалност по Инженерна екология и опазване на околната среда. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 6 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. В последните 6 години има над 50 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

Програма за обучението: „Отпадъци от лечебните и здравните заведения – изисквания при управлението и отчетността“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.