Оценка на риска в предприятия/съоръжения, съхраняващи опасни химични вещества и смеси

Оценка на риска в предприятия/съоръжения, съхраняващи опасни химични вещества и смеси

Национален Екологичен Институт организира онлайн обучение на тема Оценка на риска в предприятия/съоръжения, съхраняващи опасни химични вещества и смеси”.

Дата на провеждане: Очаквайте.

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с различните методи и техники за оценка на риска при съхраняване и използване на опасни вещества, включително приложението им при съществуващите правила и норми в Република България и респективно Европейския съюз, като се направи сравнителен анализ на възможностите за практическо приложение на методиките.

Основните теми в обучението са:

 • Риск. Основни понятия;
 • Управление на риска;
 • Структура и организация на управлението на риска;
 • Видове методи и техники за оценка и анализ на риска;
 • Основни нормативни документи за анализ на риска. Състояние, проблеми и новости при оценка на риска;
 • Критерии за приемане на риска, критерии за въздействие;
 • Наблюдение и преглед на оценяването на риска при съхраняване на опасни химични вещества и материали;
 • Подходи и процедури по оценка и идентифициране на възможните рискове.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението.

Обучението е насочено към:

 • Длъжностните лица в обекти с опасни вещества, които осъществяват аварийното планиране на обектите;
 • Държавните и общински служители по защита от аварии с опасни вещества.

По време на обучението ще бъдат разгледани нормативните изисквания към анализа на риска, включени в следните нормативни актове и програмни документи:

 • Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии;
 • Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества;
 • Закон за защита при бедствия;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Насоки за „Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества. Критерии и подход“, утвърдени от министъра на околната среда и водите;
 • Methods for determining and processing probabilities – CPR 12E.
 • Methods for the calculation of physical effects resulting from releases of hazardous materials (liquids and gases) – CPR 14E.
 • Methods for determining of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials – CPR 16E.
 • Guideline for quantitative risk assessment – CPR 18E.

Лектори:

 • инж. Стефан Първанов – магистър по “Пожарна и аварийна безопасност”;
 • д-р инж. Борис Прешелков – доктор по “Противопожарна техника и безопасност на труда”,  магистър по “Пожарна и аварийна безопасност”.

Инж. Стефан Първанов е преподавател във Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР, където завършва бакалавърска и магистърска степени със специалност „Пожарна и аварийна безопасност“. Отчислен е с право на защита на дисертационен труд по специалността „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“ в същата академия. Към момента приключва магистратура по специалността „Технология и управление на строителството“ във Висше строително училище „Любен Каравелов“. Работи в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението от 18 години, от които 7 години в практиката като инспектор „Държавен противопожарен контрол“ и инспектор „Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност“, и 11 – като академичен преподавател. Научните интереси на инж. Първанов са насочени към: оценка на риска от големи аварии; аварийно планиране; организация на дейността по пожарна безопасност и защита на населението; пожарна безопасност на сгради и съоръжения; аварии в строителството.

Д-р инж. Борис Прешелков е преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и хоноруван преподавател във Висше строително училище „Любен Каравелов“. Управител на дружество за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. Доктор по „Техника на безопасност на труда и противопожарна техника“. Завършил е бакалавърска и магистърска степен във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР. Работи в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението 25 години, като 18 от тях е преподавател в Академия на МВР, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“. В областта на професионалните интереси на инж. Прешелков и част от преподаваните дисциплини са безопасността на промишлените обекти и прогнозиране развитието на пожари и аварии (включително оценка на риска).

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО: „Оценка на риска в предприятия/съоръжения, съхраняващи опасни химични вещества и смеси“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.