Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

 

Национален Екологичен Институт организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III).

Виж – Програма за обучението

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с класификацията на предприятия и документиране на резултатите от класификацията – изготвяне на доклад от извършената класификация/уведомление за класификация на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и източници на информация за опасностите на химикалите.

Нормативна рамка

Заинтересовани лица

Обучението е подходящо за:

  • лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
  • лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5 за ежегодно обучение за повишаване квалификацията в областта на аварийната безопасност;

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

 

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда.
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда.
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда.
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда.
 
 
 
 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.