Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми.

Виж – програмата за обучението

Участниците в обучението ще бъдат запознати с действащите нормативни актове в областта, както и актуалните изисквания по отношение на изискуемите документи, обхват и информация, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи в отделните етапи на процедурите, служещи  като превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве при проектирането, строителството и експлоатацията на инвестиционни предложения, а също и за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми.

Нормативна рамка

Заинтересовани лица

Обучението е подходящо за:

  • инвеститори, възложители, строители;
  • управленски и изпълнителен персонал на производствени предприятия;
  • еколози, отговорници по опазване на околната среда, граждани и други.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Мария Атанасова– Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов– Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов– Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.