Нови изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества – 30.09.2021 г.

Нови изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества – 30.09.2021 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждането на обучение на тема „Нови изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества“

Дата на провеждане: 30.09.2021 г.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните промени, с новите и действащи вече законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, задълженията, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други.

Ще бъде обърнато специално внимание на Постановление № 29 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се прави  изменение и допълнение в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Също така ще бъде обсъдена и Заповед № РД-154/09.03.2021 г. за утвърждаване на актуализирани указания по прилагане на Наредбата, както и определените със заповедта Указанията за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смесикакто и Формàт за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси.

Ще бъдат разгледани нормативни промени по отношение на формата, по който се съставят информационните листове за безопасност (ново приложение ІІ на Регламент REACH, което се прилага от 01 януари 2021 г.), както и промените на техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP.

Ще се дадат основни насоки по пригалане на новото Приложение VІІІ на Регламент CLP, относно хармонизиран формат за предоставяне на информаци, европейска система за категоризация на продуктите (EuPCS), уникален идентификатор на формулите (UFI), генератор на UFI кодове. По време на обучението ще бъдат засегнати нормативните актове, отнасящи се до предстоящите промени и настъпилите наскоро такива, като:

 • – Делегиран регламент (ЕС) 2021/643. В сила от 01.05.2021 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2021/849. В сила от 09.06.2021 г. Прилага се от 17.12.2022 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/1182. Прилага се от 01.03.2022 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/217. Прилага се от 01.10.2021 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/1677. В сила от 13.11.2020 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/1676. В сила от 13.11.2020 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/11. Прилага се от 1 януари 2020 г.
 • – Регламент (ЕС) 2017/542. Прилага се от 01.01.2020 г.
 • – Регламент (ЕС) 2019/521. Прилага се от 17 октомври 2020 г.
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435. В сила от 18.10.2020 г.
 • – Регламент (ЕС) 2020/878. Прилага се от 1 януари 2021 г.
​Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението.
 
Подходящо е за: всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така за:
 • – лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
 • ​- лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • – лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
 • – лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Лектори:

 • – инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 8 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 7 години има над 200 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. съхраняване на опасни химични вещества и смеси, управление на отпадъцитге, както и други актуални теми.
 • – Веселин Панайотов – магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 7 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Програма за обучението: „Нови изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.