Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси – 10.04.2024 г.

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси – 10.04.2024 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждането на онлайн обучение на тема „Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с основните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да се дадат практически насоки за прилагане на нормативните актове.

Виж – Програма за обучението

 

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други. Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси.

Нормативна рамка

Обучението се базира на следните нормативни актове и ръководства, но не само:

Заинтересовани лица

Подходящо е за: всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така и за:

  • лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
  • лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
  • лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  • лицата, посочени в точка 0.2.3 от Част А на Приложение № 2 на Регламента REACH, относно повишаване на тяхната компетентност и знания по отношение изготвянето на информационни листове за безопасност.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

Веселин Панайотов – Консултант по околна среда

инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“. 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.