Изисквания и отчетност при извършване на дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъци – 28.09.2023 г.

Изисквания и отчетност при извършване на дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъци – 28.09.2023 г.

Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Изисквания и отчетност при извършване на дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъци“.  По време на обучението ще се разяснят актуалните изисквания свързани с дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъци, както и за воденето на отчетността им. 

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с най-новите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението и дейностите с производствени, строителни и опасни отпадъци. Също така ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.  Ще включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси.

Виж – Програма за обучението

Нормативна рамка

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на последните нормативни промени във връзка с водене отчетност по отпадъците, а именно публикуваната на 10.04.2023 г. в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Ще бъдат дадени насоки по прилагане на обнародваната в Държавен вестник от 16.06.2023 г. нова Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Заинтересовани лица

Обучението е подходящо за:

  • Лица, отговорни за цялостното управление и дейности с производствени, строителни и опасни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
  • Участници в строително-инвестиционнияпроцес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
  • Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Мария Атанасова  – Консултант по околна среда
  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.