Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци

Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“.  По време на обучението ще се разяснят актуалните изисквания свързани с дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на производствени, опасни и строителни отпадъци, както и за воденето на отчетността им.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на производствени, строителни и опасни отпадъци, вкл. изискванията към площадките за съхраняване и третиране на отпадъци. Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери, както и предвидена дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси.

Виж – Програма за обучението

Нормативна рамка

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 

Заинтересовани лица

Обучението е подходящо за:

  • Лица, отговорни за цялостното управление и дейности с производствени, строителни и опасни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
  • Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
  • Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.