Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Дати на провеждане: 12.02.2021 г.

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Специално внимание по време на обучението ще бъде обърнато на новите изисквания относно отпадъците от пластмаса.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;
  • Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2104 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР;
  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: