Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци – 02.12.2022 г.

Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци – 02.12.2022 г.

Национален Екологичен Институт организира със съдействието на АСУОС провеждане на обучение за разясняване на изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Дати на провеждане: 02.12.2022 г.

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез платформата ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци;
 • Регламент (ЕС) № 2021/1840 на Комисията от 20.10.2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага;
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията от 19.10.2020 г. за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;
 • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
 • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
 • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. 01.10.2021 г.).
 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.).
 • и други.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

 • лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за и от България, в т. ч. внос и износ, когато превозите се извършват в съответствие с процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;
 • лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, получатели на отпадъци и съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за България, в т. ч. внос, когато не се изисква нотификация и превозите се извършват в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент № 1013/2006 (Анекс VII);
 • лица, извършващи дейности по транспортиране на отпадъци за и от България.

Лектор:

 • Лина ПатърчановаEксперт по управление и трансграничен превоз на отпадъци, с над 10 години професионален опит като експерт по трансграничен превоз на отпадъци в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Програма за обучението: „Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.