Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

Национален Екологичен Институт организира със съдействието на АСУОС провеждане на обучение за разясняване на изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Дати на провеждане: Очаквайте.

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез платформата ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци;
 • Регламент (ЕС) № 2021/1840 на Комисията от 20.10.2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага;
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията от 19.10.2020 г. за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;
 • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
 • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
 • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. 01.10.2021 г.).
 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.).
 • и други.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

 • лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за и от България, в т. ч. внос и износ, когато превозите се извършват в съответствие с процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;
 • лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, получатели на отпадъци и съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за България, в т. ч. внос, когато не се изисква нотификация и превозите се извършват в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент № 1013/2006 (Анекс VII);
 • лица, извършващи дейности по транспортиране на отпадъци за и от България.

Лектор:

 • Лина ПатърчановаEксперт по управление и трансграничен превоз на отпадъци, с над 10 години професионален опит като експерт по трансграничен превоз на отпадъци в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Програма за обучението: „Изисквания при трансграничен превоз на отпадъци“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.