Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – три дати

Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – три дати

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци и предоставянето на годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци съгласно действащата законовата уредба, чрез НИСО.

                                        Виж – Програмата на обученето

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси. 

Нормативна рамка 

  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Променената Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. бр. 33 от 10.04.2023 г., в сила от 10.04.2023 г.);
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.).

Заинтересовани лица

  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

                                           За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.