Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

 

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Съгласно чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците НИСО e задължителна за ползване от задължените лица.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати със системата,за по-успешно водене на отчетност и работа с НИСО.

Виж – Програма на обучението

Нормативни рамка

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери за водене на отчетност и работа с НИСО и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението.

Заинтересовани страни

Подходящо е за:

  • лица, извършващи транспортиране на отпадъци, съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на депа за отпадъци и др.;

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Мария Атанасова e завършила Екология и опазване на околната среда. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателнството в областта. Професионалното й развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други
  • Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
  • инж. Станислав Николов е магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.
  • инж. Христомир Николов е завършил специалност по Инженерна екология и опазване на околната среда. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 6 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. В последните 6 години има над 50 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.