Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

 

Национален Екологичен Институт организира онлайн обучение на тема Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с производството, пускането на пазара на опаковки, опаковани стоки и ППЕУ и управлението на отпадъците от тях. Акцент в обучението са приложимите схеми за разширена отговорност на производителя чрез заплащане на продуктови такси или възнаграждения на организации по оползотворяване. Изискванията по отношение на маркировките, отчетността, вписването в съответните регистри на задължените лица и управлението на отпадъците от опаковки и ППЕУ.

Виж – Програма за обучението

Нормативни рамка

  • Закон за управление на отпадъците;
  • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
  • Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
  • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса;
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
  • Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Заинтересовани лица

Обучението е подходящо за лицата, които произвеждат, продават или внасят, пускат на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба и/или от дейността им се образуват отпадъци от опаковки и ППЕУ.

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.

*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Антон Пейчев – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда 

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg