Изисквания за водене на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци

Изисквания за водене на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, в т.ч. подаването на годишни отчети по отпадъци, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Дата на провеждане: Очаквайте!

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети съгласно законовата уредба.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението. Подходящо е за:

  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци, търговци и брокери на отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

Лектори:

  • Веселин ПанайотовКонсултант по околна среда
  • инж. Станислав НиколовКонсултант по околна среда
  • инж. Христомир НиколовКонсултант по околна среда.

Програма за обучението: „Изисквания за водене на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.