Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси

Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси

Национален Екологичен Институт организира провеждането на онлайн обучение на тема „Актуални нормативни изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните промени и с актуалните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения. Лекциите са  свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси.

Виж – Програма за обучението

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други.

Нормативна рамка

Ще бъдат разгледани последните нормативни промени като:

  • влезлия в сила на 20.04.2023 г. нов Делегиран Регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията от 19.12.2022 г.;
  • Методическите указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал;
  • новия формат, по който се съставят информационните листове за безопасност (ИЛБ), във връзка с новото Приложение ІІ на Регламент REACH, което е задължително за прилагане от 01.01.2023 г.;
  • промените в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси – Указания и формант за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси;
  • насоки по пригалане на Приложение VІІІ на Регламент CLP.

Заинтересовани лица

Подходящо е за всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така и за:

  • лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
  • ​лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
  • лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени.

Лектори:

Веселин Панайотов e магистър по “Екология и опазване на околната среда”. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

инж. Станислав Николов е инженер-еколог със завършено висше образование по “Инженерна екология и опазване на околната среда”, магистър по “Екология и опазване на околната среда”, притежава европейска магистърска степен по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.