Изисквания към пусканите на пазара опаковки и управлението на отпадъци от опаковки. Пластмасови продукти за еднократна употреба – 15.11.2022 г.

Изисквания към пусканите на пазара опаковки и управлението на отпадъци от опаковки. Пластмасови продукти за еднократна употреба – 15.11.2022 г.

Национален Екологичен Институт организира онлайн обучение на тема Изисквания към пусканите на пазара опаковки и управлението на отпадъци от опаковки. Пластмасови продукти за еднократна употреба” за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки.

Дата на провеждане: 15.11.2022 г.

Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с производството, пускането на пазара и управлението на отпадъците от опаковки и ППЕУ. Акцент в обучението са изискванията по отношение на маркировките, приложимите схеми за разширена отговорност на производителя чрез заплащане на продуктови такси или възнаграждения на организации по оползотворяване, отчетността, вписването в съответните регистри на задължените лица и управлението на отпадъците от опаковки и ППЕУ.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
 • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 • РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 януари 1997 година (129/1997) за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки;
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2151 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година за определяне на правила за хармонизираните спецификации относно маркировката на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението към Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 • РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2005/270/ЕО от 22 март 2005 година за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки;
 • Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.);
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., Д В, бр. 85 от 6.11.2012 г., посл. изм. бр. 20 от 8.01.2021 г.);
 • Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г., Обн. ДВ. бр.91 от 2.11.2021 г.);
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., посл.  изм., бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.);
 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. бр. 86 от 6.10.2020 г.);
 • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.; посл. изм. бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

Обучението е подходящо за всяко физическо или юридическо лице, което произвежда, продава или внася, и пуска на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба и/или от дейността му се образуват отпадъци от опаковки и ППЕУ.

Лектори:

 • Мария Атанасова e завършила Екология и опазване на околната среда. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателнството в областта. Професионалното ѝ развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други.
 • Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 и други. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Програма за обучението: “Изисквания към пусканите на пазара опаковки и управлението на отпадъци от опаковки. Пластмасови продукти за еднократна употреба

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.